Školský zákon č. 561/2004 Sb, § 167, 168 ukládá zřídit u všech škol a školských zařízení Školskou radu jako orgán, který má možnost se podílet na správě školy. Školskou radu jmenuje zřizovatel, v našem případě Olomoucký kraj, který podle počtu žáků stanovil počet zvolených členů této rady:


Školská rada SPŠE č. j. KUOK 11982/2017:

2 zástupci zřizovatele (Olomouckého kraje) - RNDr. Miroslav Janu, Ph.D., Ing. Jiří Rudolf
2 zvolení pedagogičtí pracovníci sboru - Ing. Jiří Burda, Ing. Martin Hanina
2 zvolení zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti - Martin Opluštil, Miroslav Medřík


Školská rada VOŠ č. j. KUOK 119838/2017:

1 zástupce zřizovatele (Olomouckého kraje) - Doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.
1 zvolený zástupce pedagogického sboru - Ing. Vladimíra Šmídová
1 zvolený zástupce zletilých studentů - Pavel Kabelík

Funkční období ve Školní radě je tři roky, členství v radě je čestné.


Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, vyjadřuje se ke školnímu vzdělávacímu programu a projednává tyto záležitosti:

  • schvaluje výroční zprávu školy
  • schvaluje školní řády a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání, popř. navrhuje jejich změny
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, popř. navrhuje opatření
  • projednává inspekční zprávy ČŠI
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, či zřizovateli

Jednací řád Školské rady při SPŠE a Školské rady při VOŠ

Zavolejte nám!

(+420) 585 208 121

Napište nám!

info@spseol.cz

Navštivte nás!

Božetěchova 3, Olomouc

Datová schránka

c7hhqe2