Informace o VOŠ a SPŠE Olomouc, poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Ředitel školy:
Ing. Josef Kolář, jmenován do funkce 1. 7. 2017 náměstkem hejtmana Olomouckého kraje Ladislavem Hynkem.

Pravomoci a působnost ředitele školy:
Ředitel řídí školu, předškolní zařízení nebo školní zařízení, a pokud jsou právnickými osobami, plní povinnosti vedoucího organizace a jmenuje a odvolává své zástupce. Ředitel odpovídá za splnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň výchově vzdělávací práce školy, předškolního zařízení nebo školního zařízení a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků; odpovídá za vytvoření podmínek pro činnost rady školy, pro výkon školní inspekce a přijetí následných opatření, kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků a studijní výsledky žáků. Ředitel odpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy o činnosti školy a výroční zprávy o hospodaření školy a předkládá tyto zprávy radě školy. Ředitel je povinen účastnit se jednání rady školy, je-li přizván radou školy. Ředitel školy zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci byli informováni o průběhu vzdělávání a výchovy žáka.

Ředitel rozhoduje:
 • o odkladu povinné školní docházky
 • o dodatečném odložení povinné školní docházky
 • o zařazení dětí do předškolního zařízení, školní jídelny, školní družiny a školního klubu pokud počet přihlášených dětí nepřesahuje počet dětí, které lze přijmout
 • o zařazení dětí do speciálních mateřských škol a speciálních základních škol, základních škol, zvláštních škol a školských zařízení jim sloužících a do pomocných škol; do základních škol se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy nebo jsou umístěny v dětském domově ve spádovém obvodu školy
 • o přijetí ke studiu ve středních školách, speciálních středních školách a odborných učilištích
 • o přerušení studia
 • o přiznání a odnětí stipendia a hmotného zabezpečení žákům středních škol
 • o podmíněném vyloučení ze studia a o vyloučení ze studia
 • o výši příspěvků v jednotlivých případech na úhradu nákladů ústavní výchovy a ochranné výchovy a výši příspěvků v jednotlivých případech na úhradu nákladů spojenou s hmotnou péčí o děti a mládež ve školách s celodenní výchovou a internátních školách a školských zařízeních
 • o výši příspěvků v jednotlivých případech na školní stravování
 • o výši příspěvků v jednotlivých případech na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání v základní umělecké škole
 • o žádosti žáka ke změně studijního nebo učebního oboru a opakování ročníku po splnění povinné školní docházky

Ředitel může podle místních potřeb a podmínek na základě požadavků orgánů, které zřídily školu nebo školské zařízení, popřípadě jiného subjektu, upravit výchovně vzdělávací proces školy v rozsahu stanoveném učebními plány. Obdobně může postupovat ředitel předškolního zařízení. Pokud tato úprava vyvolá zvýšené náklady, ředitel stanoví jejich výši a způsob úhrady projedná se zřizovatelem.

Pracovník určený k poskytování informací:
Pracovníkem, určeným k poskytování informací byla s účinností od 1. 1. 2000 jmenována pracovnice sekretariátu školy paní Blanka Mayerová. Uvedené záležitosti vyřizuje každý pracovní den v době od 8.00 hod. do 15.00 hod., a to buď osobně, nebo prostřednictvím následujících spojení:
Telefon: 585 208 121
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy:
Proti všem uvedeným rozhodnutím ředitele je přípustné odvolání (ve smyslu Zákona č. 500/2004 Sb.). Odvolání se podává Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouc prostřednictvím ředitele školy. Lhůta pro odvolání je stanovena písemným Rozhodnutím o správním řízení, vydaném na základě odvolání nebo stížnosti s výjimkou odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí ke studiu, kde je na základě §60, odst.11 Zákona č. 561/2004 Sb. stanovena lhůta max. 8 dní od doručení rozhodnutí.

Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů:
Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů je stanovený Zákonem č. 500/2004 Sb..

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace:
Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace je stanovený Zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, §§ 3, 4, 13, 14 a 17.

Přehled nejdůležitějších předpisů:
Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
Všechny zde i dříve uvedené předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu školy v době určené k poskytování informací.

Sazebník úhrad za poskytnutí informací

Přístup k výročním zprávám za předcházející období:
Výroční zpráva školy a výroční zpráva o hospodaření školy za předcházející období jsou podobně jako všechny citované školské předpisy k dispozici na sekretariátu školy v době určené k poskytování informací, nebo zde v elektronické podobě.

Formáty souborů přijímaných na elektronické adrese podatelny:

 • PDF (Portable Document Format), verze 1.7 a vyšší,
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving), ISO 19005,
 • Fo/zfo (602XML Filler dokument),
 • Odt (Open Document Text),
 • Ods (Open Document Spreadsheet),
 • Txt (prostý text),
 • Rtf (Rich Text Format),
 • Doc/docx (MS Word Document),
 • Xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet),
 • Jpg/jpeg/jfif (Point Photographic Experts Group File Interchange Format),
 • Png (Portable Network Graphics), ISO/IEC 15948,
 • Tif/tiff (Tagged Image File Format),
 • Gif (Graphics Interchange Format),
 • CSV (Comma-separated values),
 • Archivní formáty rar a zip (soubory obsažené v těchto archivech mohou být pouze v některém z přijímaných formátů)

Po zjištění škodlivého kódu není zpráva doručená na elektronickou adresu podatelny dále zpracovávána. Odesílatel není informován. V případě hromadně šířeného nevyžádaného sdělení (např. reklamního charakteru) nebo sdělení odeslaného z e-mailové adresy, která bude vyhodnocena jako podvržená, tedy sdělení obecně označovaného jako „spam“, nebude tato e-mailová zpráva dále zpracovávána a odesílatel nebude o této skutečnosti informován.

Za spam naopak nebude považováno vyžádané reklamní sdělení a korespondence obchodního nebo soukromého charakteru.

Maximální velikost souborů přijímaných prostřednictvím elektronické podatelny je 10 MB.

Zavolejte nám!

(+420) 585 208 121

Napište nám!

info@spseol.cz

Navštivte nás!

Božetěchova 3, Olomouc

Datová schránka

c7hhqe2