Školní e-mail Kalendář Klasifikace Facebook Moodle   Youtube   Instagram

Výsledky přijímacího řízení

Podle § 15 , odst. 2 Vyhlášky 10/2005 Sb. jsou studenti denní formy studia povinni nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí, uhradit první splátku školného (1.500 Kč) za zimní semestr, č.ú. 155831351/0300, variabilní symbol = identifikační číslo (5místné,42..., viz informace k přijímacímu řízení), specifický symbol = 6020331.

Upozornění: Přijatí uchazeči se dostaví k zápisu ve čtvrtek 1. září 2022v 11.00 hod. do posluchárny školy.
S sebou občanský průkaz, 1 fotografie, 350 Kč ISIC, případně originály listin (maturitní a ročníkové vysvědčení, lékařské potvrzení u zaměření telekomunikace a automatizace), pokud tyto nebyly zaslány v úředně ověřené kopii.
Neúčast u zápisu bude posuzována jako nezájem o studiu. V případě dalších dotazů kontaktujte kancelář školy nebo budoucí třídní učitelku Ing. Romanu Sovákovou (viz Kontakty)

Back to top