Školní e-mail Změny v rozvrhu Kalendář Facebook Twitter Moodle

Školský zákon č. 561/2004 Sb, § 167, 168 ukládá zřídit u všech škol a školských zařízení Školskou radu jako orgán, který má možnost se podílet na správě školy. Školskou radu jmenuje zřizovatel, v našem případě Olomoucký kraj, který podle počtu žáků stanovil počet zvolených členů této rady:


Školská rada SPŠE:

2 zástupci zřizovatele (Olomouckého kraje)
2 zvolení zástupci pedagogického sboru
2 zvolení zástupci nezletilých žáků a zletilých studentů


Školská rada VOŠ :

1 zástupce zřizovatele (Olomouckého kraje)
1 zvolený zástupce pedagogického sboru
1 zvolený zástupce zletilých studentů
Funkční období ve Školní radě je tři roky, členství v radě je čestné.


Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, vyjadřuje se ke školnímu vzdělávacímu programu a projednává tyto záležitosti:

  • schvaluje výroční zprávu školy
  • schvaluje školní řády a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání, popř. navrhuje jejich změny
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, popř. navrhuje opatření
  • projednává inspekční zprávy ČŠI
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, či zřizovateli

Protože volba Školské rady je akt, vyplývající ze zákona, platnost volby kandidáta je dána získáním nadpoloviční většiny hlasů oprávněných voličů. Volby do Školských rad proběhly dne 23. září 2014 a v souladu s ustanovením § 167 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., požádali jsme Krajský úřad o jmenování členů Školské rady na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole elektrotechnické v Olomouci.

Zápis o volbě člena Školské rady SPŠE - zástupce zákonných zástupců nezletilých a zletilých žáků.

Back to top